กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้ ( Law in daily life )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้ ( Law in daily life ) by Mind Map: กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้    ( Law in daily life )

1. คู่มือ 5 บท

1.1. บทที่ 1 บทนำ

1.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

1.1.2. วัตถุประสงค์

1.1.3. ขอบเขตโครงงาน

1.1.4. แผนการปฏิบัติงาน

1.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.2. โปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน

1.2.3. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.3. บทที่ 3 วิธีการดำเดินงาน

1.3.1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือที่ใช้ในการพัฒนา

1.3.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

1.4. บทที่ 4ผลการดำเนินการ

1.5. บทที่ 5 อภิปรายผล ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน และข้อเสนอแนะ

1.5.1. อภิปรายผล

1.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

2. ซอฟแวร์

2.1. คอมพิวเตอร์

2.2. โปรแกรม

2.2.1. Google Site

2.2.2. Google Chrom

2.2.3. Microsoft Word 2010

3. ขอบเขตโครงงาน

3.1. เนื้อหา บทเรียน

3.2. แบบทดสอบ

3.3. ลิ้งผลงาน

3.4. การประเมิน

3.5. ประวัติผู้จัดทำ

4. ประเภทโครงงาน

4.1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

4.1.1. จัดทำโดย

4.1.1.1. นายพนธกร จารีมุข