Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
App Seller by Mind Map: App Seller

1. Quản lý tồn kho

1.1. Build Tool quản lý tồn kho

1.2. Kết nối với hệ thống sẵn có của Seller qua API

2. Tool chỉnh sửa hình ảnh

3. Sản phẩm

3.1. Danh sách sản phẩm

3.2. Đăng tải sản phẩm

3.3. Theo dõi tình trạng đăng, xét duyệt sản phẩm

3.3.1. Tổng sản phẩm đang bán

3.3.2. Sản phẩm chờ duyệt

3.3.3. Sản phẩm từ chối duyệt

3.3.4. Sản phẩm bị khóa

4. Doanh thu

4.1. Doanh thu trong ngày

4.2. Doanh thu trong 30 ngày gần nhất

4.3. Tổng đơn hàng đã bán

4.4. Tổng sản phẩm đã bán

5. Đơn hàng

5.1. Đơn hàng đang chờ xác nhận

5.2. Đơn hàng đang vận chuyển

5.3. Đơn hàng giao thành công

5.4. Đơn hàng hủy

5.5. Đơn hàng cần xuất hóa đơn

6. Cấu hình

6.1. Thông tin chung

6.2. Phạm vi phục vụ

6.3. Phí vận chuyển

6.4. Hình thức thanh toán

6.5. Thiết kế gian hàng

6.5.1. Đăng tải banner

6.5.2. Tạo các block về sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm top sell...

7. Chương trình khuyến mãi

7.1. Tự tạo chương trình khuyến mãi

7.2. Tham gia chương trình khuyến mãi AloBuild

7.3. Voucher

8. Thông báo từ hệ thống

8.1. Thông báo update / bảo trì hệ thống, CTKM...

9. Dashboard

10. Hỗ trợ khách hàng

10.1. Chat với khách hàng

10.2. Đánh giá, review