Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Athena by Mind Map: Athena

1. Rà soát vận hành quy trình

1.1. Lập bản khảo sát

1.2. Tổng hợp điều chỉnh

2. Ngân hàng CHTN

2.1. Hướng dẫn kỹ thuật biên soạn

2.2. Kiểm tra và nhận bàn giao

2.3. Lưu trữ

2.4. Theo dõi tiến độ theo kế hoạch

2.5. Kiểm soát vận hành

2.6. Tổng hợp hồ sơ thanh toán

2.7. Tổng hợp báo cáo

2.8. Rà soát, cải tiến quy trình

3. Đảm bảo chất lượng

3.1. Xây dựng kế hoạch

3.2. Triển khai thực hiện

4. Nghiệp vụ Khảo thí

4.1. Trung tâm ngoại ngữ

4.2. Theo phân công BGH

5. Hỗ trợ

5.1. Lãnh đạo phòng

5.1.1. Xây dựng sổ tay nghiệp vụ

5.1.2. Thiết kế các bài test nghiệp vụ

5.1.3. Hướng dẫn nhân sự mới

5.2. Nhân viên trong phòng

5.2.1. Kỹ thuật về phần mềm

5.2.2. Tổng hợp các yêu cầu cải tiến, điều chỉnh