NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH by Mind Map: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

1. Khái niệm

1.1. Nồng độ

1.1.1. nồng độ phần trăm theo thể tích

1.1.2. nồng độ phần trăm theo khối lượng

1.1.3. nồng độ mol

1.1.4. nồng độ molan

1.2. Độ tan

1.2.1. độ tan là gì?

1.2.2. kí hiệu

1.2.3. các yếu tố ảnh hưởng tới độ tan

2. Bài tập

2.1. Bài tập lý thuyết

2.2. Bài tập về độ tan

2.2.1. tính độ tan của một chất

2.2.2. Bài toán liên quan giữa độ tan của một chất và nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa của chất đó

2.2.3. Bài toán tính lượng tinh thể ngậm nước cần cho thêm vào dung dịch cho sẵn

2.2.4. Bài toán tính lượng chất tan tách ra hay thêm vào khi thay đổi nhiệt độ một dung dịch bão hòa cho sẵn.

2.2.5. Tìm công thức phân tử của muối, tinh thể ngậm nước, công thức của kim loại trong muối.

2.3. Tính C%, CM

2.4. Bài toán pha loãng hoặc cô đặc

2.5. Bài tập pha trộn dung dịch

2.5.1. Pha trộn cùng chất tan không xảy ra phản ứng hóa học

2.5.2. Pha trộn khác chất tan không xảy ra phản ứng hóa học

2.5.3. Pha trộn có xảy ra phản ứng hóa học

2.6. Một số lưu ý

2.6.1. Sơ đồ 1: liên quan giữa khối lượng dung dịch và nồng độ phần trăm

2.6.2. Sơ đồ 2: Liên quan giữa thể tích dung dịch và nồng độ mol/l

2.6.3. Sơ đồ 3: Liên quan giữa thể tích dung dịch và khối lượng riêng

3. Ứng dụng

3.1. Lý giải 1 số hiên tượng tự nhiên

3.1.1. Vì sao nước mắt lại có vị mặn

3.1.2. Vì sao vắt nước chanh vào nước rau khiến nước rau chuyển màu

3.1.3. Vai trò của axit clohidric trong dạ dày

3.2. Phương pháp kiềm hóa cơ thể