Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Điện phân by Mind Map: Điện phân

1. Khái niệm

1.1. Điện phân là gì?

1.2. Phân biệt pin điện và điện phân.

2. Các dạng bài tập điện phân

2.1. Lý thuyết điện phân

2.2. Bài tập dạng điện phân nóng chảy

2.3. Điện phân dung dịch chứa một chất tan

2.4. Toán điện phân dung dịch chứa nhiều chất tan

3. Ứng dụng thực tiễn

4. Các phương pháp điện phân

4.1. Điện phân nóng chảy

4.1.1. Điện phân nóng chảy oxit

4.1.2. Điện phân nóng chảy hydroxit kim loại kiềm, kiềm thổ

4.1.3. Điện phân nóng chảy muối (chủ yếu là muối halogen của kim loại kiềm và kiềm thổ)

4.2. Điện phân dung dịch chất điện li trong nước

4.2.1. Điện phân dung dịch muối Clorua

4.2.2. Điện phân dung dịch : Dung dịch muối NO3-, SO42-

4.2.3. Điện phân dung dịch Axit

4.2.4. Điện phân dung dịch bazo