Educația intelectuală

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Educația intelectuală by Mind Map: Educația intelectuală

1. Se referă la ansamblul influențelor educative realizate în scopul formării și dezvoltării dimensiunii cognitive al personalității.

2. Principiile specifice ale educației intelectuale

2.1. Principiul unității și diversității educaționale intelectuale

2.2. Principiul ponderii educașiei intelectuale în raport cu toate celelaște conținuturi generale ale educației

2.3. Principiul corelației dintre nivelul cultural al educației intelectuale și necesitățile pedagogice proprii fiecărei vârste psihologice și școlare.

2.4. Principiul valorificării permanente a cunoștințelor empirice proprii vârstelor educației intelectuale concrete, dar și a etapelor de înițiere a cunoașterii științifice în diferite domenii de activitate.

3. Este un proces complex, informativ și formativ de formare-dezvoltare a perso-nalității umane.(Nicolae Silistraru)

4. Se realizează la nivel logic superior, în baza adevărului științific.

5. Are un rol fundamental în cadrul oricărei activități de formare/dezvoltare a personalității , constituind o premisă calitativă absolut necesară pentru realizarea celorlalte dimeniuni ale educației.

6. În sens larg, educația intelectuală este înțeleasă ca educație științifică , angajată mai ales , la nivelul procesului de învățămînt. Asigură premi-sele informative(cunoștințe) și premisele formative(capacități și atitudini științifice)

7. În sens restrâns, educația intelectuală poate fi raportată doar la activitățile didactice specifice procesului de învățământ, care vizează realizarea unor obiective de ordin cognitiv.

8. Se realizează treptat în școala generală, liceu, continuă în învățământul superior și pe durata întregii vieți.

9. Obiectivul general al educației intelectuale este formarea/dezvoltarea conștiinței științifice prin stimularea inteligenței, a spiritului de investigație, necesar unui om cult .

9.1. Obiective specifice: dezvoltarea și perfecționarea capacităților; formarea abilităților și capacităților intelectuale; dezvoltarea motivației cognitive; formarea capacităților de autoinstruire și control.

10. Conținuturile specifice educației intelectuale sunt preluate și prelucrate pedagogic din domeniul științelor reale, instorice, artistice, socio-umane.

11. Metodologia educației intelectuale resprectă particularitățile fiecărei vârste psihologice și sociale, care solicită strategii pedagogice speciale pentru adaptare ainteresului cognitiv la un obiect real.

12. Respectarea principiilor educației intelectuale va conduce la eficientizarea procesului educațional și la realizarea educației de calitate.