Ֆարմակոլոգիա

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ֆարմակոլոգիա by Mind Map: Ֆարմակոլոգիա

1. ֆարմակոկինետիկա

1.1. ներմուծում

1.1.1. ներծծում

1.1.1.1. կենսաձևափոխում

1.1.1.1.1. օրգանիզմից հեռացում

1.2. էնտերալ

1.2.1. պարէնտերալ

1.2.1.1. սուբարախնոիդալ

1.2.1.1.1. ինեկցիաներ

2. ֆարմակոդինամիկա

2.1. ազդեցության տեսակներ

2.2. ազդեցության մեղանիզմ

2.3. բուժիչ արդյունավետություն