ข้อมูลมีคุณค่า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อมูลมีคุณค่า by Mind Map: ข้อมูลมีคุณค่า

1. Big data

1.1. ข้อมูลจะมีความซับซ้อน

1.2. วางแผน เพื่อบริหารจัดการได้ในหลายมิติ

2. Machine Learning

2.1. ส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข

2.2. ต้องอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรม หรือเรียกว่า Algorithm

3. Data Analytics

3.1. วิธีการที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล

3.2. สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล

4. Data Science

4.1. การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เพื่อค้นหาสิ่งที่เราไม่รู้

4.1.1. Computer Science – วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม, อัลกอริธึม, โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

4.1.2. Maths & Statistics – คณิตศาสตร์ และสถิติ

4.1.3. Business / Domain Expertise – ความรู้ด้านธุรกิจ

5. AI

5.1. ปัญญาประดิษฐ์

5.2. การค้นหามุมมองและหลักการต่างๆที่ใช้การเรียนรู้อย่างครอบคลุม