รายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ by Mind Map: รายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

1. 1.การประเมินสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ ขอบเขต ขนาดของปัญหา

2. 2.การค้นหาต้นเหตุของปัญหา เป็นการศึกษาถึงต้นเหตุ หรือปัจจัยของปัญหา

3. 3.การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นการแสวงหาแนวทาง และทางเลือกที่เหมาะสม ในการ แก้ปัญหานั้นๆ เพื่อการประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

4. 4.การดำเนินการแก้ปัญหา เป็นการเลือกโดยการประเมินวิธีการเพื่อทำให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด

5. 5.การควบคุมกำกับการดำเนินการ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ เพื่อให้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้