สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ความหมาย

1.1. สื่อ (Media) หมายถึง สิ่งใดๆก็ตามที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำเนิดของสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่นำสารจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

1.2. สื่อ (Electronic media) หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่ในรูปของสื่อบันทึกข้อมูล ประเภทสารแม่เหล็ก

2. ประเภทของสื่อ

2.1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 6 ประเภท

2.1.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

2.1.2. WBI

2.1.3. การเรียนอิเล็กทรอนิกส์

2.1.4. E-Book

2.1.5. E-Training

2.1.6. Learning Object

2.2. สื่อมี 3 ประเภท

2.2.1. สื่ออื่นๆ

2.2.1.1. บุคคล

2.2.1.2. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2.1.3. กิจกรรม/กระบวนการ

2.2.1.4. วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์

2.2.2. สื่อสิ่งพิมพ์

2.2.2.1. เอกสาร

2.2.2.2. หนังสือเรียน

2.2.2.3. นิตยสาร

2.2.3. สื่อเทคโนโลยี

2.2.3.1. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

2.2.3.2. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

3. ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสื่อ

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อ