ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชนชาติไทย (Go back Historynof Thailand)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชนชาติไทย (Go back Historynof Thailand) by Mind Map: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชนชาติไทย (Go back Historynof Thailand)

1. ผู้จัดทำ

1.1. นางสาวเกวลิน กาลาม เลขที่37 ม.6/6

2. Softwere / Multimedia

2.1. ออนไลน์Google site

2.2. Adobe photoshop cc

2.3. Adobe flash cs6

2.4. Microsoft word 2013

3. ขอบเขตการดำเนินการ

3.1. 1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวประวัติศาสตร์ชนชาติไทยทั้งบนเว็บไซต์และในหนังสือ

3.2. 2.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชนชาติไทย

3.3. 3.สร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมออนไลน์Google site , Adobe photoshop cc , Adobe flash cs6

3.4. 4.ทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง

4. คู่มือDocument

4.1. บทที่1 บทนำ

4.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

4.1.2. วัตถุประสงค์

4.1.3. ขอบเขตโครงงาน

4.1.4. แผนการปฏิบัติ

4.1.5. ประโยชน์ที่จะได้รับ

4.2. บทที่2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

4.2.2. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

4.3. บทที่3 วิธีการดำเนินการ

4.3.1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้

4.3.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

4.4. บทที่4 ผลการดำเนินการ

4.4.1. ผลการพัฒนาโครงงาน

4.4.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานและข้อเสนอแนะ

4.5. บทที่5 อภิปรายผล

4.5.1. อภิปรายผล

4.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

4.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

5. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา