สื่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อ by Mind Map: สื่อ

1. ความหมายของสื่อ

1.1. สิ่งที่ใช้ติดต่อเชื่อมโยงถึงกัน หรือเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริง ความรู้สึก และทัศนคติ หรือทักษะความรู้ของผู้ที่ต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับข่าวสาร โดยผ่านเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัย สื่อจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งเนื้อหาสาระและความถูกต้อง

2. ประเภทของสื่อ

2.1. 1. สื่อสิ่งพิมพ์

2.2. 2. สื่อเทคโนโลยี

2.3. 3. สื่ออื่นๆ

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1. ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1.1. สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่ในรูปของ สื่อบันทึกข้อมูลประเภทสารแม่เหล็ก เช่น แผ่นจานแม่เหล็กชนิดอ่อน (floppy disk) และสื่อประเภทจานแสง (optical disk) บันทึกอักขระแบบดิจิตอลไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกและอ่านข้อมูล

3.2. ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.2.1. 1.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

3.2.2. 2.WBI (Web-based Instruction)

3.2.3. 3.การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning

3.2.4. 4.E-book

3.2.5. 5. E-Training

3.2.6. 6.Learning Object

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อ

4.1. 1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)

4.1.1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็นโปรแกรมที่ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟต์โดยผลิตรุ่น 2.0 มาก่อน จากนั้นพัฒนาเป็นรุ่น 6.0 ซึ่งทำงานบนระบบวินโดวส์ 3.1 ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยมีการพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดให้รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ Word 95, 97, 98, 2000, 2003, XP เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการสิ่งพิมพ์หน่วยงานต่าง ๆ มักจำใช้โปรแกรมนี้ไปใช้ในเอกสาร รายงานต่าง ๆ มากมาย

4.2. เป็นโปแกรมที่ช่วยในการสร้างภาพ กราฟิกแบบเวกเตอร์เพื่อใช้ในการประกอบข้อความที่ได้จากการพิมพ์โดยโปรแกรม Ms – word

4.3. 2.โปรแกรมโฟโต้ช้อพ (Adobe Photoshop)

4.3.1. เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการกับภาพ หรืองานกราฟิกที่ต้องการความละเอียดสูงและเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการแต่งภาพสามารถเปิดไฟล์รูปได้หลากหลาย เช่น JPEG, TIFF, DNG, Traga, BMP, PICT นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่งสีให้กับรูปภาพที่คมชัดขึ้น

4.4. 3.โปรแกรม Illustrator

4.5. 4.โปรแกรม Page Maker

4.5.1. เป็นโปรแกรมแบบ Desktop Publishing เป็นการจัดและนำข้อมูลมาประกอบลงบนหน้าสิ่งพิมพ์

4.6. 5. โปรแกรม Adobe InDesign

4.6.1. เป็นโปรแกรมสำหรับนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร โบชัวร์ ปกหนังสือ หรืองานพิมพ์อื่นๆ ก็ทำได้ง่าย