Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพูด by Mind Map: การพูด

1. ประเภทของการพูด

1.1. วิธีพูดมี 4 ประเภท

1.1.1. 1) การพูดโดยฉับพลันหรือกระทันหัน

1.1.1.1. การพูดที่ผู้พูดไม่รู้ตัวมาก่อนจะต้องพูดไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าทั้งในด้านเนื้อเรื่องที่จะพูด

1.1.2. 2) การพูดโดยการเตรียมการมาล่วงหน้า

1.1.2.1. การพูดแบบนี้เป็นการพูด ที่ผู้พูดได้มีโอกาสเตรียมตัวมาก่อน

1.1.3. 3) การพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับ

1.1.3.1. การพูดประเภทนี้เป็นการพูดตามต้นฉบับที่เขียนขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี

1.1.4. 4) การพูดโดยวิธีท่องจำ

1.1.4.1. การพูดลักษณะนี้เป็นการพูด ที่ผู้พูดจะต้องเตรียมตัวท่องจำเนื้อหาอย่างละเอียด

2. ความหมายของการพูด

2.1. การพูดประเภทนี้เป็นการพูดตามต้นฉบับที่เขียนขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี

3. ประโยชน์ของการพูด

3.1. 1.ทำให้เรามีจินตนาการในการพูดและความคิดสร้างสรรค์

3.2. 2.สร้างความมั่นใจในการฝึกพูดและการพูดทั่วไป

3.3. 3.สร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้อย่างรวดเร็ว

3.4. 4.เเป็นเครื่องมือสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลได้ผลที่สุด

4. วิธีการพูดที่ดี

4.1. การเตรียมตัวในการพูด

4.1.1. การเตรียมเนื้อหา ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

4.2. ใช้ระดับภาษที่ชัดเจน

4.2.1. ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ใช้สุภาพ เหมาะสมกับผู้ฟัง

4.3. มีบุคคลิกที่ดีในการพูด

4.3.1. บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งที่สร้างเสริมความมั่นใจในตัวเอง

5. บุคคลิกของผู้พูด

5.1. บุคลิกภาพภายนอก

5.1.1. รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ การแต่งกาย และสุขภาพร่างกาย มีอะไรบ้างไหมที่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

5.2. บุคลิกภาพภายใน

5.2.1. บุคลิกภาพภายใน อาจมองไม่เห็นในระยะอันสั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคล บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งที่สร้างเสริมความมั่นใจ