“BASECARE” ระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“BASECARE” ระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ by Mind Map: “BASECARE” ระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ

1. ประโยชน์

1.1. 1.สามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

1.2. 2.สามารถประยุต์ใช้ในการส่งค่าเซ็นเซอร์ภายในบ้าน

1.3. 3สามารถนำมาสวมใส่ในกรณีที่ผู้สวมใส่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน.

1.4. 4.สามารถตรวจจับพฤติกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ เช่น การนั่ง การยืน การนอน การสะดุด การหกล้ม เป็นต้น

2. ความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้

2.1. 1.การควบคุมการปิด/เปิด ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.2. 2.การส่งค่าเซ็นเซอร์

2.3. 3.การส่งสัญญาณข้อมูลผ่านคลื่นความถี่2.4HZร่วมกับสมาร์ทโฟน

2.4. 4.เทคโนโลยีเกี่ยวกับบลูทูธ

3. ผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งานวัตกรรม

3.1. จะทำให้วัตกรรมไม่สามารถนำมาใช้ และ ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่จะนำมาใช้งาน

3.2. จะทำให้วัตกรรมนั้นเกิดปัญหาต่างๆ

4. เทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้

4.1. บูลทูธ(Bluetooth 4.0 Low Energy)-เป็นการติดต่อโดยอุปกรณ์จะปล่อยสัญญาณสำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดภายในบ้านพัก