“โคโคบอร์ด” ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“โคโคบอร์ด” ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร by Mind Map: “โคโคบอร์ด” ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1. ข้อดี

1.1. เป็นการนำเอาสิ่งเหลือใช้มาแปรรูปให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นการลดการทิ้งขยะและรักษาโลก

1.2. เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ความสร้างสรรค์

1.3. เป็นการประยุคต์ใช้ความรู้ที่มีทางด้านเคมี และงานช่างให้เป็นประโยชน์

1.4. เป็นการสร้างสิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริง และมีความสวยงาม

2. วิธีทำ

2.1. ใช้สารพอลิเมอริคเมทิลีนไดฟี-นิลไดไอโซไซยาเนต (polymeric methylene diphenyl diisocyanate; pMDI)มาใช้เป็นสารเชื่อมประสาน

3. มาตราฐานรับรอง

3.1. ความแข็งแรงตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994

4. คุณสมบัติ

4.1. ป้องกันการลามไฟ

4.2. แข็งแรงทนทาน

5. จำเป้นต้องใช้ความรู้เรื่อง

5.1. จำเป็นต้องใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องการออกแบบคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาให้เป็นชิ้นเป็นมีลักษณะและรูปแบบที่เหมาะสมต่อผู้ใช้งาน รวมถึงไม่เป็นการสร้างขยะแก่โลก