“DINSOW MINI” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“DINSOW MINI” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย by Mind Map: “DINSOW MINI” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย

1. ทักษะที่ใช้

1.1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.2. การคำนวณความเสี่ยงในการเดินชนและอันตรายต่างๆ

1.3. การออกแบบให้เหมาะสมกับผู้งสูงอายุ ให้มีการใช้งานง่าย

2. เทคโนโลยีที่ใช้

2.1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.2. อุปกรณ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆ

2.3. พลังงานในการใช้

3. ข้อดี

3.1. สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้

3.2. ทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาผ่อนคลายมากขึ้น

3.3. มีความปลอดภัยมากขึ้น

4. ข้อเสีย

4.1. ใช้งบประมาณการสร้างเยอะ

4.2. ความแม่นยำอาจไม่มากเพียงพอ

4.3. ระบบอาจเกิดความขัดข้อง