ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง by Mind Map: ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

1. ประโยชน์

1.1. สะอาดปลอดภัย

1.2. มีความอุดมสมบูรณ์

1.3. คุณค่าทางด้านโภคชนาการอาหาร

2. ความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้

2.1. วัตถุดิบที่ใช้

2.2. ความรู้ด้านเคมีและชีววิทยา

2.3. ระบบนิเวศของน้ำที่ใช้

2.4. ความรู้ด้านโภคชนาการอาหาร

3. ผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งาน

3.1. ค่าใช้จ่ายในการผลิต

3.2. การดูแลและผลิต