ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด by Mind Map: ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด

1. วัตถุประสงค์

1.1. กระบวนการ

2. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

2.1. ใช้แค่ในการศึกษาที่เราต้องการเรียนรู้

3. วางแผนการเก็บข้อมูล

3.1. การเก็บข้อมูลกาทำงาน