นวัตกรรมทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมทางการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมทางการศึกษา

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่่อศึกษาความหมาย

1.2. เพื่อศึกษาและตัวอย่าง

2. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

2.1. ประเด็นการศึกษา

2.2. ประเภทและตัวอย่าง

3. สังเคราะห์ข้อหมู

3.1. ความหมาย

3.1.1. การเอาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆเทคนิค

4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

4.1. สมุดบันทึก

4.2. คอมพิวเตอร์

5. กำหนดแหล่งละเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล

5.1. ความหมาย

5.2. ประเภทและตัวอย่าง