ระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม by Mind Map: ระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม

1. ความรู้

1.1. 1.รู้ด้านวิชาการงาน

1.1.1. 1.การปลูกข้าว

1.1.2. 2.การทำเกษตร

1.1.3. 3.การทำสวน

1.1.4. 4.การดูแลพืช

1.2. 2.รู้การวิชาวิทยาศาสต์

1.2.1. 1.การใช้สารเคมี

1.2.2. 2.การรู้สถานที่ในการปลูก

2. ทฤษฏี

2.1. 1.ความคิดสร้างสรรค์

2.1.1. 1.การสร้างสีของแตงโม

2.1.2. 2.การออกแบบรูปลักษณ์

2.2. 2.คุณธรรมจริยธรรม

2.2.1. 1.การไม่ใช้สารเร่งโต

2.2.2. 2.การทำให็สินค้าต้องมีคุณภาพ

3. ทักษะ

3.1. 1.ด้านการออกแบบ

3.1.1. 1.การเลือกสถานที่

3.2. 2.ความคิดสร้างสรรค์

3.2.1. 1.การออกแบบรูปลักษณ์

3.2.2. 2.การออกแบบสีของแตงโม