ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง by Mind Map: ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

1. ทฤฏี

1.1. การออกแบบเตาอบ

1.2. การออกแบบผลิต

1.3. การออกฤทธิ์ของเครื่องสำอาง

2. ทักษะ

2.1. ด้านเคมี

2.2. ด้านสารต่างๆ

2.3. ด้านสภาพแวดล้อม

3. ความรู้

3.1. 1.ด้านวิทยาศาสตร์

3.1.1. การวิจัย

3.1.2. ทดลอง

3.2. 2.ด้านคณิตศาสตร์

3.2.1. การวัดปริมาณ

3.2.2. การคำนวณ

3.2.3. การวัตรปริมาณกด-ด่าง