ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด by Mind Map: ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด

1. ด้านความรู้

1.1. ได้รู้เกี่ยวกับการ รีไซเคิล

1.2. ได้รู้เกี่ยวกับการยอยขยะ

2. ทฤษฏี

2.1. ด้านรูปแบบธุรกิจและกระบวนการจัดการขยะติดเชื้อที่แหล่งกำเนิด

2.2. ดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปกำจัดรวมกับขยะทั่วไปได้อย่างปลอดภัย

3. ทักษะ

3.1. การขัดเเยกขยะ

3.2. การเก็บขยะ