สำนวนไทย อะไรเอ่ย?? (SUMNUANTHAI?)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สำนวนไทย อะไรเอ่ย?? (SUMNUANTHAI?) by Mind Map: สำนวนไทย อะไรเอ่ย??  (SUMNUANTHAI?)

1. จัดทำโดย นางสาวพรรดินี หนูภิบาล เลขที่ 18 นางสาวพวงแก้ว แพนุ้ย เลขที่ 37

2. ประเภทโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

3. คู่มือ

3.1. บทที่1

3.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

3.1.2. วัตถุประสงค์

3.1.3. ขอบเขตโครงงาน

3.1.4. แผนการปฏิบัติงาน

3.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.2. บทที่2

3.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

3.2.2. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.2.3. โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.3. บทที่3

3.3.1. วัสดุ/อุปกรณ์

3.3.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

3.4. บทที่4

3.5. บทที่5

3.5.1. อภิปรายผล

3.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

3.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

4. ซอฟแวร์/หัวข้อแอพพลิเคชั่น

4.1. Adobe Dreamweaver

4.2. Adobe Photoshop

5. ขอบเขตโครงงาน

5.1. เนื้อหา/บทเรียน

5.2. สื่อเว็บไซต์

5.3. แบบทดสอบ