QUAN SÁT CÂY CỐI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUAN SÁT CÂY CỐI by Mind Map: QUAN SÁT CÂY CỐI

1. TRƯỚC

1.1. lựa chọn đối tượng quan sát

1.1.1. cây gì?

1.2. lựa chọn địa điểm quan sát

1.2.1. trường học

1.2.2. nhà

1.3. lựa chọn các thời điểm quan sát

1.3.1. sáng sớm

1.3.2. khi mưa

1.3.3. buổi trưa

1.4. lựa chọn trình tự quan sát

1.4.1. bao quát

1.4.2. chi tiết

1.5. lưu ý

1.5.1. ghi chép kĩ

1.5.2. sử dụng nhiều giác quan

2. TRONG

2.1. quan sát cây

2.1.1. bao quát cây

2.1.2. các bộ phận của cây

2.1.2.1. từ trên xuống

2.1.2.2. từ thân, cành đến lá

2.2. quan sát cây trong tổng thể

2.2.1. cây chiếm không gian ntn?

2.2.2. cây ở thời điểm quan sát

2.2.3. cây và các sự vật xung quanh

2.2.3.1. sân

2.2.3.2. chim chóc

2.2.3.3. con người

3. SAU

3.1. chọn những chi tiết nổi bật

3.2. sắp xếp các ghi chép

3.3. kiểm tra các chi tiết

3.4. kết nối các chi tiết để trình bày hợp lí