MỐI LIÊN HỆ GIỮA CON NGƯỜI &TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CON NGƯỜI &TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI by Mind Map: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CON NGƯỜI &TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

1. CON NGƯỜI VỚI TỰ NHIÊN

1.1. Hoạt động của con người sẽ góp phần phát triển tự nhiên

1.1.1. trồng cây gây rừng

1.2. Tự nhiên cung cấp cho con người môi trường sống

1.2.1. cung cấp nước. ánh sáng ,...

2. CON NGƯỜI VỚI XÃ HỘI

2.1. CON NGƯỜI VÀ KINH TẾ

2.1.1. Con người góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển

2.1.2. Kinh tế cxung sẽ góp phần thúc đẩy con người phát triển hơn

2.1.3. ==> Suy ra: 2 sự vật hiện tượng này có mối liên hệ tác động qua lại theo chiều hướng đi lên

3. TỰ NHIÊN VỚI XÃ HỘI

3.1. Tích cực

3.1.1. thời tiết khí hậu tốt góp phần giúp xã hội phát triển về nông nghiệp công nghiệp=> xã hội phát triển

3.2. Tiêu cực

3.2.1. thiên tai bão lũ phá hủy các công trình, gây lầm than cuộc sống người dân