ស្ថានីយបុរេប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ស្ថានីយបុរេប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា by Mind Map: ស្ថានីយបុរេប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា

1. ម្លូព្រៃ

2. ត្រពាំងជុង

3. ល្អាងស្ពាន

4. សម្បូរព្រៃគុក

5. សំរោងសែន

6. ចំការអណ្តូង

7. អន្លុងផ្តៅ

8. ព្រែកទេរ

9. ជប់ថ្មពេជ្រ

10. ជប់

11. ក្រែក

12. មេមត់

13. ខ្សឺម

14. ស្រែស្បូវ

15. កន្ទួត

16. អង្គរបុរី

17. ភ្នំល្អាង

18. ក្បាលរមាស

19. អូរកែវ

20. ឆែប