Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Elearning by Mind Map: Elearning

1. Kiểm tra B1: Nộp sp Mindmap

1.1. Nội dung: 1 bài học trong sách

1.2. Đánh giá

1.2.1. Nội dung

1.2.2. Hình thức

2. Thi kết thúc môn: Báo cáo Elearning

2.1. Nội dung: 1 bài học hoàn chỉnh

2.2. Đánh giá

2.2.1. Kế hoạch bài học

2.2.2. Công cụ sử dụng

2.2.2.1. Công cụ tạo bài giảng: iSpring, Presenter

2.2.2.2. Media: ảnh, video, âm thanh...

2.2.2.3. Mindmap

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng linh hoạt