Початок українського національного відродження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Початок українського національного відродження by Mind Map: Початок українського національного відродження

1. Складові національного відродження.

1.1. 1. Поява певної верстви населення, яка впроваджує програму національного відродження в життя.

1.2. 2. Відродження історичного минулого.

1.3. 3. Відродження і захист української мови.

1.4. 4. Поява творів української літератури.

1.5. 5. Відродження національного мистецтва, традицій.

2. Періоди українського національного руху;

2.1. Акдемічний - кінець ХVІІІ - середина ХІХ ст.

2.1.1. Збір документів, що відбивають історичне минуле українського народу, фольклору, предметів старовини,щоб не була втрачена самобутність народу, який знаходиться під тиском імперської культури.

2.2. Культурницький - середина ХІХ - 1890-і рр.

2.2.1. Відродження української мови, активне її використання в літературі, освіті, театрі тощо.

2.2.2. Започаткування наукового українського мовознавства, історіографії, фольклористики, широкі дослідження вчених за цими напрямками.

2.2.3. Видавництво першого твору нової української літератури - "Енеїди" І. Котряревського (1798 р.).

2.3. Поілітичний - кінець ХІХ - початок ХХ ст.

2.3.1. Створення політичних організацій для реалізації української національної ідеї, самовизначення українського народу.

2.3.2. Започаткований діяльністю Кирило-Мефодіївського братства (1846 - 1847 рр.), яке вперше розробило широку політичну програму національно-визвольного руху в Україні.

3. Передумови національного відродження:

3.1. 1. Вплив ідей Великої французької революції: свобода, рівність, братерство, право нації на самовизначення.

3.2. 2. Затвердилася західноєвропейська ідея народності про визначення народу як вищого джерела влади, що має право на власну державу, культуру та історію.

3.3. 3. Діяльність староукраїнців, які намагалися зберегти історію та культуру зникаючої України у своїх історичних та етнографічних працях.

4. Труднощі:

4.1. Відсутність власної державності.

4.2. Поділ українських земель Австрійською та Російською імперіями.

4.3. Асиміляційна політика щодо українців з боку панівних кіл Австрії та Росії, політичні, економічні та освітньо-культурні обмеження і заборони.

4.4. Поступова втрата національної еліти, яка переходила на позиції панівних націй, і перетворення українців на селянський народ.

5. Словник

5.1. Національне відродження - процес пробудження самосвідомості народів, які не мали вланої державності.

5.2. Самосвідомість - чітке розуміння своєї суті, своїх особливостей, своєї ролі, в житті суспільства.

5.3. Національна ідея - усвідомлення українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, культурою, традиціями, власними ідеями, поглядами на майбутнє України.

5.4. Нація - історична спільнота людей, сформована на основі спільності території, яку вони населяють, мови, особливостей культури, характеру, економічних звязків.

5.5. Суспільно-політичний рух - своєрідна форма вияву політичної активності мас; спільна діяльність людей, що різняться своїми ідейними засадами, цілями та способами досягнення мети, кількістю та роллю в політичному житті.