Cấu tạo chất: •Các chất được cấu tạo từ các hạt( nguyên tử, phân tử) • Các phân tử, nguyên tử cđ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cấu tạo chất: •Các chất được cấu tạo từ các hạt( nguyên tử, phân tử) • Các phân tử, nguyên tử cđ hỗn độn không ngừng • Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách • Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cđ càng nhanh by Mind Map: Cấu tạo chất: •Các chất được cấu tạo từ các hạt( nguyên tử, phân tử)  • Các phân tử, nguyên tử cđ hỗn độn không ngừng • Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách • Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cđ càng nhanh

1. Nhiệt năng ( tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật)

1.1. Hai cách thay đổi nhiệt năng

1.1.1. Thực hiện công

1.1.2. Truyền nhiệt

1.1.2.1. • Nhiệt lượng: Q=m. c. (t2-t1) • Phương trình cân bằng nhiệt: Q tỏa= Q thu

1.1.2.2. • Dẫn nhiệt • Đối lưu • Bức xạ nhiệt