Foundation of research

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Foundation of research by Mind Map: Foundation of research

1. สอดคล้องจุดมุ่งหมาย

2. จำเเนกตามการกระทำ

3. 5.การเขียนเค้าโครงการวิจัย

4. การจัดกระทำข้อมูล

4.1. Input

4.2. Process ing

4.3. การสรุปผลวิจัยเเละการเขียนรายงาน

4.3.1. บทนำ

4.3.2. ตรวจสอบเอกสาร

4.3.3. วิธีการดำเนินการวิจัย

4.3.4. ผลการวิจัย

4.4. Output

5. ตัวเเปรเเละสมมติฐาน

5.1. ตัวแปร

5.1.1. ความหมาย

5.1.1.1. เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

5.1.1.2. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ต้องการจะศึกษาหาความจริง

5.1.2. ลักษณะและชนิดของตัวแปร

5.1.2.1. ลักษณะของตัวเเปร

5.1.2.1.1. Concept

5.1.2.1.2. Constructi

5.1.2.2. ชนิดของตัวเเปร

5.1.2.2.1. Independent variable

5.1.2.2.2. Dependent variable

5.1.2.2.3. Extraneous variable

5.1.3. การนิยามตัวเเปรเเละการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

5.1.3.1. การหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

5.1.3.1.1. Empirical approach ใช้กับ constucrt

5.1.3.2. Constitutive definition ใช้กับ concept

5.1.3.3. การนิยามตัวเเปร

5.1.3.3.1. Operation definition

5.2. สมมติฐาน

5.2.1. ลักษณะ

5.2.1.1. ความสัมพันธ์ของตัวเเปรตั้งเเต่ 2 ขึ้นไป

5.2.2. ประเภท

5.2.2.1. Research hypothesis

5.2.2.1.1. Directional

5.2.2.1.2. Nondirectional

5.2.3. ลักษณะสมมติฐานที่ดี

5.2.3.1. ตอบคำถามประเด็นเดียว

5.2.3.2. มีขอบเขตไม่กว้างไม่เเคบจนเกินไป

5.2.4. เป็นการเเก้ไขปัญหา

5.2.5. เเหล่งที่มาของสมมติฐาน

5.2.5.1. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.2.5.2. ประสบการณ์

5.2.5.3. การสังเกต

6. Research Questions

6.1. 3 ลักษณะ

6.1.1. คำถามเชิงพรรณนา

6.1.2. คำถามเชืงความสัมพันธ์

6.1.3. คำถามเชิงเปรีบยเทียบ

7. จรรยาบรรณของนักวิจัย

7.1. พึงมีความรับผิดชอบทุกระดับ

7.2. พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

7.3. ต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติ

8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

8.1. เปรีบยเทียบประเภทของการวิจัยต่างๆได้

8.2. ระบุขั้นตอนของการวิจัยได้

8.3. เขียนโครงร่างวิจัยได้

9. Meaning of research

9.1. สามารถตรวจสอบได้

9.2. มีขั้นตอนที่ชัเจน

9.3. กระบวนการเเสวงหาความรู้ที่มีระบบ

10. จุดมุ่งหมายของการวิจัย

10.1. มุ่งหาคำตอบเพิ่อมาใช้เเก้ปัญหา

10.2. ศึกษาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเเปรเหตุเเละผล

10.3. เก็บรวบรวมข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่สังเกตได้มาใช้สรุปผล

11. เเนวคิดพื้นฐานของการวิจัย

11.1. Deterministic Law of Nature

11.1.1. เมื่อมีเหตุ

11.1.2. ต้องมีผล

11.2. Systematic Law of nature

11.2.1. เกิดขึ้นตามกฎของเหตุธรรมชาติ

11.3. Associative Law of Nature

11.3.1. ปรากฏการณ์ต่างกัน

11.3.2. ตัวเเปรเหตุต่างกัน

11.3.3. ตัวเเปรผลต่างกัน

11.4. Principle Compoment of Nature

11.4.1. ตัวเเปรสาเหตุเเละตัวเเปรผลไม่ไดเป็นความสัมพันธ์เชิงเดียว

11.4.2. มีตัวเเปรอื่นๆที่มักจะเกี่ยวข้องเสมอ

11.5. Probabiliistic Law of Nature

11.5.1. ความรู้จริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

12. คุณลักษณะงานวิจัย

12.1. ใช้เครื่องมื่อ

12.2. ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์

12.3. กำหนดจุดมุ่งหมาย

13. ธรรมชาติของงานวิจัย

13.1. มีวิธีที่หลากหมาย

13.2. มีการเก็บรวมรวบข้อมูลใหม่

13.3. Validity

13.4. Reliable

13.5. Reasonable

14. ประเภทของการวิจัย

14.1. จำเเนกตามลักษณะขอบเขตของข้อมูล

14.2. จำเเนกตามลักษณะวิชา

14.3. ต้องใช้ศักยภาพของผู้วิจัย

14.4. จำเเนกตามเวลาที่ใช้ในวิจัย

14.5. จำเเนกตามเป้าหมายวิจัย

15. ขั้นตอนการวิจัย

15.1. 1.เลือกหัวข้อปัญหา

15.2. 2.กำหนดขอบเขต

15.3. 3.ศึกษาเอกสารเเละผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

15.4. 4.กำหนดสมมติฐาน

15.5. 6.การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล

15.6. 7.ดำเนินการเก็บข้อมูล