การวิเคราะห์และออกแบบระบบ บทที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ บทที่ 1 by Mind Map: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ บทที่ 1

1. ระบบสารสนเทศ

1.1. ความหมายของระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กันพึ่งพาอาศัยและต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เดียวกัน

1.2. องค์ประกอบของระบบ

1.2.1. Input หมายถึง ข้อมูลหรือระบบข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อ ประโยชน์ในการนำไปใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือเพื่อการตัดสินใจ

1.2.2. Process หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนสภาพ ข้อมูลนำเข้า (input) ให้กลายเป็นผลลัพธ์ (Output/Information) และอาจจะได้ผลย้อนกลับ

1.2.3. Output หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้จาก กระบวนการแปรรูปข้อมูลนำเข้า จนกลายเป็นสิ่งที่ต้องการ โดยอาจแสดงในรูปของรายงานต่างๆ

1.2.4. Feedback หมายถึง ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยอยู่ในรูปของข้อเสนอแนะ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เป็น ประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบ

1.3. การจัดหาระบบสารสนเทศ

1.3.1. การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

1.3.1.1. การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีอยู่ 2 แนวทางคือ

1.3.1.1.1. แนวทาง 1 การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทั้งชุด ซึ่งจะต้องใช้งานตามที่โปรแกรมมีอยู่เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่มีอยู่ตามท้องตลาด

1.3.1.1.2. แนวทาง 2 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เป็นระบบค่อยข้างใหญ่ อาจเป็นโปรแกรมที่มาจากต่างประเทศ หรือมีบริษัทที่ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ราคาแพงกว่าแบบแรก

1.3.2. การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเอง

1.3.2.1. ข้อดี - ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองสามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ได้มากกว่า - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์น้อย - ผู้ใช้งานภายในหน่วยงานมีความคุ้นเคยและไม่กังวล หรือมี การต่อต้านกับระบบงานใหม่มากนัก

1.3.2.2. ข้อเสีย - อาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสูงกว่าการซื้อ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้งาน - มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการพัฒนาระบบกว่าการ ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้งาน

2. นักวิเคราะห์ระบบ

2.1. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ

2.1.1. 1. มีความรู้ความเข้าใจในระบบธุรกิจดีพอสมควร 2. มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นอย่างดี 3. ต้องเป็นนักสำรวจ ที่ช่างสังเกตในรายละเอียดต่างๆ ของระบบ 4. มีจรรยาบรรณต่อองค์กรที่พัฒนาระบบ 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และต้องทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 7. ติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและตรงกัน

2.2. หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ

2.2.1. 1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 2. การออกแบบระบบ (System Design) 3. จัดทำเอกสาร 4. การติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบ 5. บำรุงรักษาประสานงานให้คำปรึกษา และจัดอบรมการใช้งานระบบ