หน่วยที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา by Mind Map: หน่วยที่ 10  การประกันคุณภาพการศึกษา

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

1.1. ความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

1.2. การประกันคุณภาพการศึกษา

1.3. คุณภาพและการประกันคุณภาพ

1.3.1. ความหมายของคุณภาพ

1.3.1.1. ผลผลิตที่ตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า

1.3.2. ความหมายประกันคุณภาพ

1.3.2.1. การประเมินคุณภาพโดยใช้กระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินผลเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด

1.4. ระบบคุณภาพและการบริหารคุณภาพ

1.4.1. องค์ประกอบของระบบคุณภาพ

1.4.1.1. 1. การวางแผนคุณภาพ

1.4.1.2. 2. การควบคุมคุณภาพ

1.4.1.3. 3. การปรับปรุงคุณภาพ

1.4.2. การบริหารคุณภาพ

1.4.2.1. หลักการจัดการคุณภาพ