โลกของข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โลกของข้อมูล by Mind Map: โลกของข้อมูล

1. ข้อมูล

1.1. ข้อมูลคือค่าตัวแปรในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่อยู่ในความควบคุมของกลุ่มของสิ่งต่างๆ

2. สารสนเทศ

2.1. สารสนเทศ (ข้อมูล) หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ไว้วางใจ

3. แหล่งข้อมูล

3.1. สถานที่หรือแหล่งที่เกิดข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่ต้องการ

4. ตัวอย่างข้อมูล

4.1. การอัดเสียงฝนตก

4.2. การถ่ายภาพนก

4.3. การตีกลองให้เกิดเสียง

5. ประโยชน์ของข้อมูล

5.1. ทำให้เรารู้สิ่งใหม่ใหม่

5.2. ทำให้เรารู้สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ

5.3. เท่าให้เรารูทันเหตูการปัจจุบัน

6. ตัวอย่างสารสนเทศ

6.1. ข่าวตั้งกล้องพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่

6.2. เกิดเสียงฟ้าผ่าที่ดังถึง90db.

6.3. เด็กชายโขงเรียนเก่งจนได้ทุน

7. โขง / บีม /ลูกว่าน 5/1