"อิมพีเรียล" สังขยาแผ่นพร้อมประทาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"อิมพีเรียล" สังขยาแผ่นพร้อมประทาน by Mind Map: "อิมพีเรียล" สังขยาแผ่นพร้อมประทาน

1. ทฤษฏี

1.1. พัฒนาจากการใช้แป้งข้าวกล้องร่วมกับไฮโดรคอลลอยด์

1.2. พัฒนาจากการนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดควบคุมการละลายและปลดปล่อยช้า

2. หากขาดความรู้ความเข้าใจ

2.1. สูญเสียงบประมาณ สูญเสียแรงงาน

2.2. เสียเวลาที่ทุ่มไปกับการวิจัยผลงาน

2.3. ทำให้งานเกิดความบกพร่อง

2.4. ดำเนินงานล่าช้า

3. ทักษะต่างๆ ที่ต้องใช้

3.1. ความคิดสร้างสรรค์

3.2. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.3. ระดมสมองสร้างผลงานชิ้นใหม่

4. ความรู้พื้นฐาน

4.1. การงาน

4.1.1. การผสมส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากัน

4.1.2. การแปรรูปอาหาร

4.1.3. การปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่บ้าน

4.2. วิทยาศาสตร์

4.2.1. การนำแป้งข้าวกล้องมารวมกันกับไฮโดนคอลลอยด์