ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า by Mind Map: ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า

1. ความรู้

1.1. ได้รับรู้ประโยชน์ของข้าวกล้อง

1.2. ได้รับรู้พันธ์ุของข้าวกล้องแต่ละพันธ์ุ

1.3. ได้รับรู้ว่า

2. ทักษะ

2.1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น