ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก by Mind Map: ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก

1. นวัตกรรมในการผลิต

2. วัตถุดิบ

2.1. ข้าว

2.2. ผักและผลไม้

3. กระบวนการผลิต

4. ผลิตภัณฑ์

5. ประโยชน์ของข้าวพองอินทรีย์