IRICE” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IRICE” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน by Mind Map: IRICE” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน

1. ทักษะ

1.1. ทักษาเกษตร

1.1.1. เกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย ประชากรประมาณสองในสามอยู่ในภาคเกษตร การพัฒนาการเกษตรเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาการเกษตรเป็นสาขาที่ได้รับความสำคัญอย่างสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ การที่ทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่างๆ ใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ ทั้งพืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้รวมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น โค กระบือ แพะ แกะ พันธุ์ปลา ฯลฯ และสัตว์ปีกทั้งหลายด้วย เพื่อแนะนำให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ราคาถูก ใช้เทคโนโลยีที่ง่าย

1.2. ประกอบอาชีพ

1.2.1. การประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของทุกคน เพราะการประกอบอาชีพจะสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนและครอบครัว และอาชีพที่สุจริตย่อมมีคุณค่า ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ให้เพียบพร้อมด้วยปัจจัยสี่ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามความต้องการ นอกจากนี้ หากบุตรหลานหรือสมาชิกของครอบครัวใดรู้จักกรทำมาหากินหรือประกอบอาชีพที่ถูกต้อง

1.3. โภชนนาการ

1.3.1. การคัดเลือกอาหารและเตรียมอาหาร และการย่อยเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหาร การทานอาหารเพื่อสุขภาพสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง นักกำหนดอาหารเป็นวิชาชีพสาธารณสุขผู้มีความชำนาญพิเศษในโภชนาการมนุษย์ การวางแผนมื้ออาหาร เศรษฐศาสตร์และการเตรียม พวกเขาได้รับการฝึกเพื่อให้คำแนะนำทางอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการจัดการต่อปัจเจกบุคคล ตลอดจนสถาบัน นักโภชนาการคลินิกเป็นวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งมุ่งเจาะจงต่อบทบาทของโภชนาการในโรคเรื้อรัง ซึ่งรวมการป้องกันหรือการรักษาโรคที่เป็นไปได้โดยการจัดการกับการพร่องสารอาหารก่อนพึ่งยา

2. ความรู้

2.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน โดยการนำข้าวกล้องลืมผัวซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มาให้ความร้อนด้วยกรรมวิธีการนึ่งและทอดด้วยน้ำมันจนเมล็ดข้าวพองสุก คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงรส แล้วนำไปผ่านกระบวนการอบด้วยไมโครเวฟเพื่อไม่ให้ข้าวอมน้ำมัน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทานที่เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพและสะดวกในการรับประทาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวกล้องลืมผัวได้มากถึง 7 เท่า

2.2. ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมรับประทาน ที่ใช้ภูมิปัญญาผสมกับนวัตกรรมสร้างสรรค์สินค้า พลิกวิกฤตสินค้าเกษตรนำไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป ชุบชีวิตวิถีเกษตรดั้งเดิม โดยใช้นวัตกรรมส่งเสริมการผลิต สร้างสินค้าเพื่อสุขภาพ

2.3. แบรนด์แรก “iRice ข้าวกล้องลืมผัว” อบกรอบพร้อมรับประทาน นวัตกรรมระดับประเทศที่เริ่มจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา เปลี่ยนการผลิตแบบชาวบ้านสู่การวิจัยพัฒนา แปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้เป็นขนมทานเล่นที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวกล้องลืมผัวธรรมดาได้มากถึง 7 เท่า