โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

1. ความรู้ที่ใช้

1.1. 1.ความรู้ทางด้านอินทรีย์สาร

1.2. 2.ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

1.3. 3.ความรู้ทางด้านแบคทรีเรีย

1.4. 4.ความรู้ทางด้านเกษตร

2. ทักษะการทำงาน

2.1. 1.การทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.2. 2.การทำงานเป็นลำดับขั้นตอน

2.3. 3.การมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์

2.4. 4.การมีความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์