เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกธรรมชาติชีวภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกธรรมชาติชีวภาพ by Mind Map: เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกธรรมชาติชีวภาพ

1. ความรู้ที่ใช้

1.1. 1.การผลัดเซลล์ผิว

1.2. 2.เม็ดขัดผิว

1.3. 3.การใช้เทคโนโลยี

1.4. 4.เทคนิคการระเหยตัวทำละลายในระบบอิมัลชั่นน้ำมันในน้ำ

1.5. 5.ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการเตรียมหยดสารละลายพอลิเมอร์

1.6. 6.สารเคมีที่ใช้แล้วดีต่อผิว

1.7. 7.สรรพคุณของสารสกัด

1.8. 8.เกี่ยวกับเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ

2. ทักษะ

2.1. 1.การทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.2. 2.การคิดอย่างมีวิจจารณญาณ

2.3. 3..การทำงานให้ตรงต่อเวลา

2.4. 4.ความระเอียดรอบคอบ

2.5. 5.มีสมาธิ

2.6. 6.การทดสอบก่อนนำมาใช้