ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า by Mind Map: ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า

1. ความรู้

1.1. การทำงานของเครื่องคิดเงิน

1.2. สินค้าที่เป็นที่นิยม

1.3. ระบบซอฟแวร์ที่ต้องใช้

1.4. การต่อวงจรไฟที่เป็นระบบ

2. ทักษะ

2.1. การใช้คอมพิวเตอร์

2.2. การใช้ซอฟต์แวร์

2.3. การมีความละเอียดรอบคอบ

2.4. การสังเกต