ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการออกแบบ

1.1. ความรู้ฐาน

1.1.1. ความรู้พื้นฐาน ได้แก้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.2. ความคิดเชิงออกแบบ

1.2.1. ความรู้้และทักษะในการปฎิบัติงานจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น คุณธรรมจริยธรรมเป็น ทักษะที่จำเป็นเช่น การสื่อสาร การคิดเชิงออกแบบเป็นต้น

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและการตีความปัญหา

2.1.1. คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยระบุปัญหา สาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือการประดิษฐ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้นที่ผู้แก้ปัญหาต้องการแก้ ตามกระบวนการ

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. การพัฒนาแนวคิด เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา ผู้แก้จึงนำข้อมูลมาพิจารนา และพัฒนาความคิดในการแก้ปัญหา

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. คือการนำเอาแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยสร้างจากต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้งาน