ข้อมูลมีคุณค่า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อมูลมีคุณค่า by Mind Map: ข้อมูลมีคุณค่า

1. ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ

1.1. ยุคที่ 1 ยุคการประมวลผล - เพื่อการคำนวณ - การประมวลผลข้อมูลของงานประจำ - ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

1.2. ยุคที่ 2 ยุคของการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย - การตัดสินใจ การดำเนินการ - วิเคราะห์ผลงานของผู้บริหารระดับต่างๆ - เรียกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1.3. ยุคที่ 3 ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ - การใช้คอมพิวเตอร์เน้นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ - ความเจริญด้านเทคโนโลยีสูง - สร้างทางเลือกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วิทยาการข้อมูล

2.1. “ในยุคของข้อมูลและสารสนเทศ มีปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จากผู้ใช้ที่มีอยู่ทั่วโลกจํานวนมาก ทํา ให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล มีการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาการข้อมูล (data science) ซึ่งมีความสําคัญและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของข้อมูล และในขณะเดียวกันผู้ใช้จะได้รับความรู้จากข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิทยาการข้อมูลด้ว

3. กระบวนการวิทยาการข้อมูล

3.1. ขั้นตอนที่1 การตั้งคำถาม

3.1.1. ตั้งคำถามที่ตนเองสนใจ

3.2. ขั้นตอนที่2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.2.1. ต้องคำนึงว่าจะเก็บข้อมูลเรื่องอะไร จากที่ไหน จำนวนเท่าใด และความหน้าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะต้องทำการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดี

3.3. ขั้นตอนที่3 การสำรวจข้อมูล

3.3.1. เป็นการทำความเข้าใจรูปแบบและค่าของข้อมูล

3.4. ขั้นตอนที่4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1. เพื่ออธิบายความหมาย ความสัมพันธ์ของข้อมูลและทำนายเหตุก่รณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.5. ขั้นตอนที่5 การสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้เป็นภาพ

3.5.1. เป็นการสื่อสารผลลัพธ์ของข้อมูล โดยการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวหรือภาพให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากข้อมูล

4. การคิดเชิงออกแบบสำหรับวิทยาการข้อมูล

4.1. เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ (user-centered) และมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์

4.1.1. การเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนการทำความเข้าใจและตีความปัญหาอย่างลึกซึ้ง ที่ต้องเน้นการทำความเข้าใจต่อผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย (insight) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตั้งคำถามปลายเปิดหรือสมมติฐานที่ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้ชัดเจน โดยการเลือกและสรุปกรอบแนวทางความเป็นไปได้

4.1.2. การสร้างสรรค์ความคิด การระดมความคิดใหม่ (ideate) อย่างไม่มีขีดจำกัด ให้มากที่สุด หลากหลายที่สุด ในรูปแบบการระดมสมอง (brainstorm)และนำไปสู่การประเมิน (idea evaluation) เลือกความคิดที่อยู่ภายใต้กรอบแนวทางความเป็นไปได้ ซึ่งอาจมีการซ้ำหลายรอบ ความคิดแปลกใหม่ที่อยู่นอกกรอบแนวทางความเป็นไปได้ อาจถูกบันทึกและนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอื่นๆได้

4.1.3. การสร้างแบบจำลองเพื่อการทดสอบพัฒนา การสร้างแบบจำลอง (prototype) ที่สื่อสารแนวคิดที่ดีที่สุดออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เพื่อใช้ในการพิสูจน์แนวคิด และนำไปทดสอบกับผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อสังเกตประสิทธิภาพและความคิดเห็นจากการใช้งาน โดยการรวบรวมผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนคำแนะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ซึ่งอาจผ่านการทดสอบซ้ำหลายครั้ง[4]ขึ้นกับความซับซ้อนของโซลูชั่น