Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. Tóm tắt tác phẩm

1.1. Bi kịch của Chí Phèo

1.1.1. 1. Bị bỏ rơi

1.1.1.1. Địa điểm

1.1.1.1.1. Cái lò gạch cũ

1.1.1.2. Chí Phèo lúc này đã xám ngắt

1.1.2. 2. Tha hóa( tiêu cực)

1.1.2.1. Chí Phèo được nuôi bởi những người nông dân lương thiên

1.1.2.1.1. lớn lên cũng lương thiên

1.1.2.2. Đến nhà Bá Kiến làm canh điền

1.1.2.2.1. Bị Bá Kiến bỏ tù do ghen

1.1.2.3. Tù

1.1.2.3.1. Cải tạo người

1.1.2.3.2. Nhà tù thực dân

1.1.2.4. Ra tù

1.1.2.4.1. Tha hóa

2. Tác giả

2.1. Nam Cao

2.1.1. 1 trong 9 tác gia nổi tiếng của VHTĐ

2.1.2. Đỉnh cao của dòng văn xuôi hiện thưc

2.1.3. Đối tượng hướng tới

2.1.3.1. Nông dân

2.1.3.2. tri thức

2.1.3.3. Đói nghèo

2.1.4. Phong cách

2.1.4.1. Giọng văn sắc lạnh, mỉa mai

2.1.4.1.1. Ẩn sau bên trong là chủ nghĩa nhân đạo

2.1.5. Biệt tài

2.1.5.1. Đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật

3. Tác phẩm

3.1. Kiệt tác của nền văn học Việt Nam

3.2. Tác Phẩm đầu có tên

3.2.1. Cái lò gạch cũ

3.2.1.1. 2.Nhà xuất bản Đổi mói

3.2.1.1.1. Đôi lứa xứng đôi

3.3. Thể hiện cho người nông dân khốn cùng trước cách mạng tháng 8

4. Chí Phèo là một sản phẩm bị chối từ

5. Được nuôi dạy bởi bàn tay số phận

6. Biểu hiện cảu một thằng lưu manh