ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

3. โครงงานจำลองทฤษฎี

4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน

5. โครงงานพัฒนาเกมส์