ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก by Mind Map: ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก

1. จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลักการด้านใดบ้าง

1.1. ผลไม้ การขนส่ง อายุการเก็บผลไม้ สารเคมี อุณหภูมิ วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ หลักการต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ ความแข็งแรงและความสวยงามดึงดูดผู้บริโภค การเก็บรักษาในอุณหภูมิเท่าใดเพราะผลไม้แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และต้องรู้กฎหมาย

2. หากผู้สร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลักการเหล่านั้นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งานนวัตกรรมอย่างไร

2.1. ทำให้นวัตกรรมที่เราทำได้รับความเสียหาย เช่น ผลไม้ที่มีกลิ่นหากบรรจุภัณฑ์ไม่ดีก็อาจจะทำให้มีกลิ่นรบกวนขณะทำการขนส่ง และหากเราไม่ได้สำรวจเส้นทางการขนส่งอาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างการขนส่งเช่น เส้นทางนั้นมีการปรับปรุงหรือเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางเก่าปัจจุบันพัฒนาเป็นอย่างอื่นแทน และหากเราไม่รู้กฎหมายเราอาจกลายเป็นคนผิด

3. ว่าจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านใดต่อไปนี้บ้าง และแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมหรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้นวัตกรรมอย่างไร

3.1. ข้อบังคับทางกฏหมาย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น คือเราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคนั้นต้องการผลไม้อะไร ที่อยู่ลูกค้าอยู่ที่ไหนและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่และดึงดูดไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น