Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GISS by Mind Map: GISS

1. ด้านความรู้

1.1. คือรู้ด้านฟิสิกส์ในเรื่องของกำลังไฟฟ้า กำลังไฟที่สามารถควบคุมระบบได้ และเรื่องความรู้ไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้น

2. ด้านความคิด

2.1. คิดว่าถ้าความรู้ไม่มากพออาจทำให้ให้นวัตกรรมที่ออกมาก่อให้เกิดอันตรายได้

3. ด้านทักษะ

3.1. ต้องใช้ความรู้ในเรื่อง

3.1.1. ไฟฟ้า

3.1.2. การออกแบบ

3.1.3. ความคิดสร้างสรรค์

3.1.4. ความคิดเชิงระบบ