กระบวนการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีปล่อยฟองแบบอัตโนมัติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีปล่อยฟองแบบอัตโนมัติ by Mind Map: กระบวนการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีปล่อยฟองแบบอัตโนมัติ

1. ความรู้พื้นฐาน

1.1. คุณสมบัติของโลหะ

1.2. ประเภทของโลหะ

1.3. ส่วนประกอบของโลหะ

1.4. ความเหนียวและความเปราะของโลหะ

1.5. แร่โลหะ

1.6. ความแข็งของโลหะ

1.7. ประโยชน์และการใช้งานของโลหะ

1.8. สถานะของสาร

2. ความรู้และทักษะ

2.1. ข้อบังคับทางกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. ลักษณะงาน

3.1. โลหะที่ขึ้นรูปไม่เป็นไปตามที่ต้องการ การใช้งานอาจไม่ได้ประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวัง