“KAN-GNATHOSTOMIASIS ICT-KIT” ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดแบบรวดเร็ว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“KAN-GNATHOSTOMIASIS ICT-KIT” ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดแบบรวดเร็ว by Mind Map: “KAN-GNATHOSTOMIASIS ICT-KIT” ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดแบบรวดเร็ว

1. ชีววิทยา

1.1. พยาธิตัวจี๊ด

1.1.1. พยาธิตัวจี๊ด (Gnathostoma spinigerum)เป็นพยาธิตัวกลมที่ก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือเกิดความพิการได้

1.1.2. วงจรชีวิตของพยาธิตัวจี๊ด ตัวแก่ของพยาธิทั้งตัวผู้ และตัวเมียจะอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของสุนัข และแมว

2. การแพทย์

2.1. การโคลนแบคทีเรีย

2.2. พันธุวิศวกรรม