ข้าวพองอินทรีย์ละลายในปาก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้าวพองอินทรีย์ละลายในปาก by Mind Map: ข้าวพองอินทรีย์ละลายในปาก

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์

1.1. กรอบ เบา นุ่ม

1.2. ละลายง่ายในปาก

1.3. สามารถรับประทานได้ทั้งทั่วไป และเด็กเล็ก

2. ส่วนผสมโดยทั่วไป

2.1. วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์

2.1.1. ข้าว

2.1.2. ผัก

2.1.3. ผลไม้

3. การผลิตเบื่องต้น

3.1. ข้าวอินทร์ย์ผ่านการ gelaitnization

3.2. ผ่านการขึ้นรูปเป็นชิ้นโดยกระบวนการเอกซ์ทรู

4. ประโยช์ที่ได้รับในการรับประทาน สำหรับเด็ก

4.1. มีชิ้นส่วนของ ผัก ผลไม้ทำให้ได้คุณค่าทางอาหารมากกว่าขนม อื่นๆ