Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
JOEคือที่สุด by Mind Map: JOEคือที่สุด

1. เราเริ่มชอบเธอตั้งแต่ ม.4 ปลายเทอม 1

1.1. พอเรารู้เราก็เสียใจนิดหน่อย

1.2. ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเธอมีแฟน

1.3. ตอนนี้เธอเข้ามากระชากใจเราไปอะ